Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

spalonyteatr
7022 9e51
Reposted fromzciach zciach viabjureczko bjureczko
7279 bf44 500
Reposted fromidiod idiod viabjureczko bjureczko
spalonyteatr
5751 00f0 500
Reposted fromlajcaj lajcaj viasignofthemoth signofthemoth
spalonyteatr
4262 32ea 500
Reposted fromjahmaican jahmaican viasignofthemoth signofthemoth
spalonyteatr
2695 4459 500
Reposted fromfelicka felicka viacoldwater coldwater
4405 ab70 500
spalonyteatr
2589 b6ec 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88
spalonyteatr

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viaMaryiczary Maryiczary
spalonyteatr
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viabjureczko bjureczko
spalonyteatr
0752 db93
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viabjureczko bjureczko
spalonyteatr

June 30 2015

spalonyteatr
spalonyteatr

-Czy mogę się do Pana przytulić?

-Przecież się nie znamy..

-Za miesiąc nie będziemy widzieli świata poza sobą.

— ***
Reposted fromamilamija amilamija viabjureczko bjureczko
spalonyteatr
8347 5b9e
Reposted fromDistantshores Distantshores viabjureczko bjureczko
spalonyteatr
2188 5faa 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viabjureczko bjureczko
9167 f0da
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viabjureczko bjureczko
spalonyteatr
3683 8202 500
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viabjureczko bjureczko
spalonyteatr
0140 44c3
Reposted fromDaisy88 Daisy88
spalonyteatr
0141 96d7
Reposted fromDaisy88 Daisy88
spalonyteatr
0184 dca1 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl